همایش بازاریابی و فروش با تدریس سخنرانان همایش (مدت زمان : )


سخنرانی اساتید

دکتر محمدیان

  • 00:58
  • Text reading

دکتر ربانی

  • 00:58
  • Text reading

دکتر عمرانی

  • 00:58
  • Text reading

مهندس محمودی

  • 00:58
  • Text reading