بازاریابی محتوا: ساخت پادکست و فایل صوتی موثر با تدریس C.C. Chapman (مدت زمان : 15m 56s)


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

پادکست چیست؟

  • 00:58
  • Text reading

ضبط صدا با موبایل

  • 00:58
  • Text reading

ضبط و ادیت پادکست چگونه انجام می پذیرد؟