مهارت‌های حیاتی برای موفقیت کسب و کار
دوره های پیشنهادی

دوگ لاد

3648 دقیقه

پرکاش رامن

2072 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.