بازاریابی محتوا: عکس ها با تدریس C.C. Chapman (مدت زمان : 16m 35s)


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

استفاده از عکس در بازاریابی محتوا

عکاسی اختصاصی

  • 00:58
  • Text reading

استفاده از تگ ها

  • 00:58
  • Text reading

عکس یا تصویر؟

  • 00:58
  • Text reading