مسری، نکات طلایی بازاریابی ویروسی با تدریس Jonah Berger (مدت زمان : 1h 1m)


محتوای مسری

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

اعتبار اجتماعی

زنجیره ها و احساسات

عمومیت و ارزش کاربردی

خصوصی کردن عمومی!

  • 00:58
  • Text reading

داستان سازی و کاربرد این قدم ها در عمل

ساختن داستان

  • 00:58
  • Text reading