اصول کار تیمی با تدریس Chris Croft (مدت زمان : 1h 16m)


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

اهمیت تیم ها

چه اصولی تیم های عالی را می سازد؟

تقسیم کارها

 • 00:58
 • Text reading

آگاهی از نقطه کور

 • 00:58
 • Text reading

حل تعارض ها

 • 00:58
 • Text reading

جلوزدن از مشکلات

 • 00:58
 • Text reading

مسئولیت شما در قبال دیگر اعضای گروه

حفظ نگرش مثبت

 • 00:58
 • Text reading

گوش دادن موثر

 • 00:58
 • Text reading

حمایت کردن

 • 00:58
 • Text reading

به چالش کشیدن

 • 00:58
 • Text reading

بخشش

 • 00:58
 • Text reading

چگونه عضو بهتری برای تیم باشیم؟

شناختن خود

 • 00:58
 • Text reading

بیشتر تلاش کنید

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

خلاصه

 • 00:58
 • Text reading