چگونه اعتمادزایی کنیم؟ اعتماد پایه پیروزی
دوره های پیشنهادی

دکتر تاد دوت

3735 دقیقه

سخنرانی TED

928 دقیقه

لینکدین

7302 دقیقه

پیام بهرام پور

54367 دقیقه

دیوید براونلی

2390 دقیقه

باب پراکتور

41609 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.