استراتژی های تصمیم گیری صحیح با تدریس Mike Figliuolo (مدت زمان : 47m 52s)


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

تصمیم گیری یک فرایند است

تعریف تصمیم گیری

  • 00:58
  • Text reading

تعریف تصمیم

  • 00:58
  • Text reading

استایل های تصمیم گیری

مدیریت ذینفعان

مدیریت ابهامات

مفهوم ابهام

  • 00:58
  • Text reading

گرفتن یک تصمیم

انتخاب نوع تصمیم

  • 00:58
  • Text reading

خلاصه