6 دقیقه تا موفقیت

313
درس
313
فایل
1800
دقیقه
330000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

بخش اول

play_arrow
مقدمه دوره
10:36 - 38 مگابایت

بخش دوم

play_arrow
چه چیزی بهت الهام می ده؟
04:04 - 18 مگابایت

بخش سوم

play_arrow
قدم های موفقیت (1)
2:20 - 32 مگابایت

بخش چهارم

play_arrow
قدم های موفقیت (2)
01:30 - 9 مگابایت

بخش پنجم

play_arrow
قدم های موفقیت (3)
1:30 - 9 مگابایت

بخش ششم

play_arrow
قدم های موفقیت (4)
1:55 - 32 مگابایت

بخش هفتم

play_arrow
قدم های موفقیت(5)
1:35 - 14.9 مگابایت

بخش هشتم

play_arrow
قدم های موفقیت (۶)
2:55 - 16.1 مگابایت

بخش نهم

play_arrow
7 احساس منفی
1:26 - 7.81 مگابایت

بخش دهم

play_arrow
7 احساس مثبت
1:24 - 7.66 مگابایت

بخش یازدهم

play_arrow
7 احساس منفی | ترس
2:05 - 6.96 مگابایت

بخش دوازدهم

play_arrow
7 احساس منفی | حسادت
1:56 - 6.48 مگابایت

بخش سیزدهم

play_arrow
7 احساس منفی | نفرت
2:34 - 8.54 مگابایت

بخش چهاردهم

play_arrow
7 احساس منفی | انتقام
2:27 - 9.93 مگابایت

بخش پانزدهم

play_arrow
7 احساس منفی | حرص
2:23 - 8.01 مگابایت

بخش شانزدهم

play_arrow
7 احساس منفی | خرافات
1:32 - 5.12 مگابایت

بخش هفدهم

play_arrow
7 احساس منفی | عصبانیت
2:24 - 9.75 مگابایت

بخش هجدهم

play_arrow
7 احساس مثبت | تمایل
2:00 - 8.04 مگابایت

بخش نوزدهم

play_arrow
7 احساس مثبت | عشق
2:15 - 9.12 مگابایت

بخش بیستم

play_arrow
7 احساس مثبت | اشتیاق
1:54 - 11.6 مگابایت

بخش بیست و یکم

play_arrow
7 احساس مثبت | رابطه عاطفی و رابطه جنسی
4:49 - 15.0 مگابایت

بخش بیست و دوم

play_arrow
7 احساس مثبت | ایمان و امید
5:27 - 16.7 مگابایت

بخش بیست و سوم

play_arrow
عضلات ذهنی شما
1:52 - 10.99 مگابایت

بخش بیست و چهارم

play_arrow
ادراک
1:57 - 15.84 مگابایت

بخش بیست و پنجم

play_arrow
اراده
2:00 - 17.16 مگابایت

بخش بیست و ششم

play_arrow
دلیل
2:31 - 25.93 مگابایت

بخش بیست و هفتم

play_arrow
تصور
1:30 - 18.45 مگابایت

بخش بیست و هشتم

play_arrow
بینش
1:30 - 14.10 مگابایت

بخش بیست و نهم

play_arrow
حافظه
1:36 - 6.7 مگابایت

بخش سی ام

play_arrow
قانون جبران خسارات
01:17 - 12.8 مگابایت

بخش سی و یکم

play_arrow
طوری عمل کن که انگار
1:27 - 13.4 مگابایت

بخش سی و دوم

play_arrow
انتخاب ایده
1:04 - 10.9 مگابایت

بخش سی و سوم

play_arrow
چشم ببر
1:06 - 11.9 مگابایت

بخش سی و چهارم

play_arrow
امنیت درونی
1:21 - 11.04 مگابایت

بخش سی و پنجم

play_arrow
کجا هستید
1:33 - 6.38 مگابایت

بخش سی و ششم

play_arrow
دستورالعمل را جدی بگیرید
1:26 - 5.9 مگابایت

بخش سی و هفتم

play_arrow
واقعا چه می خواهی
1:15 - 5.12 مگابایت

بخش سی و هشتم

play_arrow
تصمیم بگیرید
1:21 - 5.53 مگابایت

بخش سی و نهم

play_arrow
وسواس باشکوه
1:40 - 5.50 مگابایت

بخش چهلم

play_arrow
تاثیر افزایش
1:02 - 3.47 مگابایت

بخش چهل و یکم

play_arrow
خودت را ببوس
1:07 - 3.77 مگابایت

بخش چهل و دوم

play_arrow
سه نفر
1:29 - 4.98 مگابایت

بخش چهل و سوم

play_arrow
چه کارهایی...؟
1:23 - 4.75 مگابایت

بخش چهل و چهارم

play_arrow
انتظار بیش از حد
1:30 - 5.01 مگابایت

بخش چهل و پنجم

play_arrow
آرامش
1:30 - 5.03 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه آرامش درونی
- 0.2 مگابایت

بخش چهل ششم

play_arrow
عادت
1:42 - 5.71 مگابایت

بخش چهل و هفتم

play_arrow
داستان 333
1:35 - 5.33 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه داستان 333
- 0.3 مگابایت

بخش چهل و هشتم

play_arrow
شکرگزاری
1:58 - 4.35 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه شکرگزاری
- 0.3 مگابایت

بخش چهل و نهم

play_arrow
مسئولیت پذیری
1:59 - 6.60 مگابایت

بخش پنجاهم

play_arrow
منابع چندگانه درآمد
2:08 - 7.10 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه منابع چندگانه درآمد
- 0.3 مگابایت

بخش پنجاه و یکم

play_arrow
قانون نسبیت
1:34 - 5.26 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه قانون نسبیت
- 0.2 مگابایت

بخش پنجاه و دوم

play_arrow
قانون ارتعاش
1:31 - 5.04 مگابایت

بخش پنجاه و سوم

play_arrow
قانون ریتم (ضرب آهنگ)
1:44 - 5.78 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه قانون ریتم
- 0.2 مگابایت

بخش پنجاه و چهارم

play_arrow
قانون قطبیت
1:40 - 5.60 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه قانون قطبیت
- 0.2 مگابایت

بخش پنجاه و پنجم

play_arrow
قوانین جهان
1:46 - 16.7 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه قوانین جهان
- 0.2 مگابایت

بخش پنجاه و ششم

play_arrow
قانون تغییر کل انرژی
1:27 - 14.8 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه قانون تغییر کل انرژی
- 0.2 مگابایت

بخش پنجاه و هفتم

play_arrow
قانون جنسیت
1:26 - 13.6 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه قانون جنسیت
- 0.3 مگابایت

بخش پنجاه و هشتم

play_arrow
قانون علت و معلول
2:06 - 7.00 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه قانون علت و معلول
- 0.3 مگابایت

بخش پنجاه و نهم

play_arrow
قانون تشکر کردن
2:16 - 7.54 مگابایت

بخش شصتم

play_arrow
نقطه کور
1:31 - 5.04 مگابایت

بخش شصت و یکم

play_arrow
کلمات
2:03 - 6.91 مگابایت

بخش شصت و دوم

play_arrow
ثروت زیاد
1:37 - 5.37 مگابایت

بخش شصت و سوم

play_arrow
انضباط
1:27 - 4.83 مگابایت

بخش شصت و چهارم

play_arrow
قانون بخشش
1:20 - 4.41 مگابایت

بخش شصت و پنجم

play_arrow
انجام کارهای بزرگ
2:23 - 8.02 مگابایت

بخش شصت و ششم

play_arrow
تصویر از خود (1)
1:24 - 4.68 مگابایت

بخش شصت و هفتم

play_arrow
تصویر از خود (2)
1:30 - 5 مگابایت

بخش شصت و هشتم

play_arrow
رویای نیک هالیک
1:41 - 5.64 مگابایت

بخش شصت و نهم

play_arrow
هدف
1:48 - 6.09 مگابایت

بخش هفتادم

play_arrow
قانون کامیابی در اثر خلاء
2:01 - 6.70 مگابایت

بخش هفتاد و یکم

play_arrow
تعهد
5:47 - 20 مگابایت

بخش هفتاد و دوم

play_arrow
رد کردن یا پذیرفتن
1:45 - 5.87 مگابایت

بخش هفتاد و سوم

play_arrow
Praxis
2:29 - 8.32 مگابایت

بخش هفتاد و چهارم

play_arrow
نارضایتی و گناه
2:55 - 9.68 مگابایت

بخش هفتاد و پنجم

play_arrow
عبارت های قدرتمند (1)
2:03 - 6.9 مگابایت

بخش هفتاد و ششم

play_arrow
عبارت های قدرتمند (2)
1:27 - 4.9 مگابایت

بخش هفتاد و هفتم

play_arrow
عبارت های قدرتمند (3)
1:22 - 4.6 مگابایت

بخش هفتاد و هشتم

play_arrow
عبارت های قدرتمند (4)
1:24 - 4.8 مگابایت

بخش هفتاد و نهم

play_arrow
عبارت های قدرتمند (5)
1:29 - 5.07 مگابایت

بخش هشتادم

play_arrow
مدل نقش
1:40 - 5.6 مگابایت

بخش هشتاد و یکم

play_arrow
پاسخگو باشید
2:00 - 6.8 مگابایت

بخش هشتاد و دوم

play_arrow
نگران چیزهای کوچک نباشید
1:58 - 6.6 مگابایت

بخش هشتاد و سوم

play_arrow
تصمیم گیری پیشرفته
2:36 - 8.8 مگابایت

بخش هشتاد و چهارم

play_arrow
درآمد خود را دو برابر کنید
1:41 - 5.7 مگابایت

بخش هشتاد و پنجم

play_arrow
دوست دارید کجا سفر کنید
1:22 - 4.56 مگابایت

بخش هشتاد و ششم

play_arrow
انتقال احساس رشد به دیگران
1:25 - 4.73 مگابایت

بخش هشتاد و هفتم

play_arrow
رهبران موفق
1:51 - 6.19 مگابایت

بخش هشتاد و هشتم

play_arrow
تفکر موفقیت
2:26 - 8.61 مگابایت

بخش هشتاد و نهم

play_arrow
بهبود کارها
3:00 - 7.23 مگابایت

بخش نود

play_arrow
جارو کردن
1:04 - 2.55 مگابایت

بخش نود و یکم

play_arrow
تفکر موفقیت (2)
2:26 - 6.25 مگابایت

بخش نود و دوم

play_arrow
خانواده نورمندی
2:49 - 6.78 مگابایت

بخش نود و سوم

play_arrow
تفکر موفقیت (3)
2:10 - 4.6 مگابایت

بخش نود و چهارم

play_arrow
اتصالات
2:31 - 6.02 مگابایت

بخش نود و پنجم

play_arrow
تفکر موفقیت (4)
2:10 - 4.56 مگابایت

بخش نود و ششم

play_arrow
هیچ وقت دیر نیست
1:45 - 4.52 مگابایت

بخش نود و هفتم

play_arrow
کتاب ها
1:37 - 3.92 مگابایت

بخش نود و هشتم

play_arrow
داوینچی
1:59 - 5.36 مگابایت

بخش نود ونهم

play_arrow
نگاهی به گذشته
1:24 - 3.88 مگابایت

بخش صدم

play_arrow
پیشنهاد به موقع
1:33 - 4.12 مگابایت

بخش صد و یکم

play_arrow
کارت هدف
2:26 - 4.71 مگابایت

بخش صد و دوم

play_arrow
چگونه مسائل را هدایت می کنیم؟
1:33 - 4.14 مگابایت

بخش صد و سوم

play_arrow
به یاد داشته باشید
1:58 - 6.97 مگابایت

بخش صد و چهارم

play_arrow
قدردانی
1:54 - 7.02 مگابایت

بخش صد و پنجم

play_arrow
فکر و هدف
02:10 - 8.01 مگابایت

بخش صد و ششم

play_arrow
فكر كردن
2:27 - 9.01 مگابایت

بخش صد و هفتم

play_arrow
آرامش ذهن
2:10 - 7.95 مگابایت

بخش صد و هشتم

play_arrow
عدم موفقیت
1:34 - 5.1 مگابایت

بخش صد و نهم

play_arrow
اشتباهات
2:23 - 7.7 مگابایت

بخش صد و دهم

play_arrow
موفقیت
1:39 - 5.4 مگابایت

بخش صد و یازدهم

play_arrow
ایده های بزرگ
2:12 - 7.1 مگابایت

بخش صد و دوازدهم

play_arrow
ادوین سی بارنز
1:51 - 6.0 مگابایت

بخش صد و سیزدهم

play_arrow
کریستوفر کلمب
1:58 - 6.4 مگابایت

بخش صد چهاردهم

play_arrow
هلن کلر
1:58 - 6.4 مگابایت

بخش صد و پانزدهم

play_arrow
می تواند زندگی شما را تغییر دهد
2:03 - 6.6 مگابایت

بخش صد و شانزدهم

play_arrow
ما به آنچه می اندیشیم تبدیل می شویم
2:21 - 7.6 مگابایت

بخش صد و هفدهم

play_arrow
رها مثل خاکستر
2:45 - 8.9 مگابایت

بخش صد و هجدهم

play_arrow
بیل گوو
1:45 - 5.6 مگابایت

بخش صد و نوزدهم

play_arrow
شیاطین داخلی
2:14 - 7.1 مگابایت

بخش صد و بیستم

play_arrow
آیا شما در یک خندق هستید
2:14 - 7.1 مگابایت

بخش صد و بیست و یکم

play_arrow
دریافت در مسیر در مقابل ماندن در مسیر
2:21 - 7.5 مگابایت

بخش صد و بیست و دوم

play_arrow
مشاوره ای که به باب پراکتور کمک کرده است
1:28 - 4.7 مگابایت

بخش صد و بیست و سوم

play_arrow
هنگامی که دانش آموز آماده است
2:34 - 8.1 مگابایت

بخش صد و بیست و چهارم

play_arrow
بزرگترین آفرینش
2:37 - 8.3 مگابایت

بخش صد و بیست و پنجم

play_arrow
مشاهده در مقابل داوری
1:58 - 6.2 مگابایت

بخش صد و بیست و ششم

play_arrow
محیط زیست در مقابل وراثت
2:17 - 7.2 مگابایت

بخش صد و بیست و هفتم

play_arrow
قوانینی برای برنده شدن
1:49 - 5.8 مگابایت

بخش صد و بیست و هشتم

play_arrow
شجاعت بی پایان
3:11 - 10.6 مگابایت

بخش صد و بیست و نهم

play_arrow
خود کنترلی
1:54 - 6.4 مگابایت

بخش صد و سی

play_arrow
احساس عدالت خواهی
1:37 - 5.4 مگابایت

بخش صد و سی و یکم

play_arrow
قطعیت در تصمیم
1:44 - 5.7 مگابایت

بخش صد و سی و دوم

play_arrow
تعریف برنامه ها
1:51 - 6.1 مگابایت

بخش صد و سی و سوم

play_arrow
عادت انجام کارهای بیشتر
2:47 - 9.2 مگابایت

بخش صد و سی و چهارم

play_arrow
شخصیتی لذت بخش
2:05 - 6.9 مگابایت

بخش صد و سی و پنجم

play_arrow
همدلی و درک
2:11 - 7.3 مگابایت

بخش صد و سی و ششم

play_arrow
تسلط بر جزئیات
1:44 - 5.7 مگابایت

بخش صد و سی و هفتم

play_arrow
تمایل به مسئولیت پذیری کامل
3:02 - 10.1 مگابایت

بخش صد و سی و هشتم

play_arrow
مشارکت
2:24 - 9.63 مگابایت

بخش صد و سی و نهم

play_arrow
شخص قدرتمند
2:25 - 9.7 مگابایت

بخش صد و چهلم

play_arrow
نقطه عطف
3:02 - 12.1 مگابایت

بخش صد و چهل و یکم

play_arrow
پول گنده
2:07 - 6.9 مگابایت

بخش صد و چهل و دوم

play_arrow
با چیزی که می ترسید روبرو شوید
1:43 - 6.7 مگابایت

بخش صد و چهل و سوم

play_arrow
ماهی دور از آب
3:13 - 10.7 مگابایت

بخش صد و چهل و چهارم

play_arrow
اهداف
2:04 - 6.8 مگابایت

بخش صد و چهل و پنجم

play_arrow
جذب افراد با دقت بالا
1:56 - 6.3 مگابایت

بخش صد و چهل و ششم

play_arrow
تصاویر ذهنی شما
2:36 - 8.5 مگابایت

بخش صد و چهل و هفتم

play_arrow
قانون جبران خسارت
2:25 - 8.0 مگابایت

بخش صد و چهل و هشتم

play_arrow
جی بی راین
1:56 - 7.7 مگابایت

بخش صد و چهل و نهم

play_arrow
جریان‌های فکری
1:58 - 7.8 مگابایت

بخش صد و پنجاهم

play_arrow
اطلاعات بیشتر درمورد جریان های فکری
2:53 - 11.5 مگابایت

بخش صد و پنجاه و یکم

play_arrow
پیشگیری
1:19 - 5.2 مگابایت

بخش صد و پنجاه و دوم

play_arrow
اهمیت تکرار
2:33 - 10.3 مگابایت

بخش صد و پنجاه و سوم

play_arrow
علم ثروتمند شدن
2:28 - 9.9 مگابایت

بخش صد و پنجاه و چهارم

play_arrow
ثروتمند شدن
1:35 - 6.3 مگابایت

بخش صد و پنجاه و پنجم

play_arrow
گرایش خلاق
1:52 - 7.5 مگابایت

بخش صد و پنجاه و ششم

play_arrow
شخص پیگیر
6:06 - 24.4 مگابایت

بخش صد و پنجاه و هفتم

play_arrow
برنامه
2:46 - 11.2 مگابایت

بخش صد و پنجاه و هشتم

play_arrow
پتانسیل بی نهایت
2:41 - 8.8 مگابایت

بخش صد و پنجاه و نهم

play_arrow
تسلیم نشو
1:20 - 4.4 مگابایت

بخش صد و شصت

play_arrow
تفکر موفقیت 5
1:46 - 5.8 مگابایت

بخش صد و شصت و یکم

play_arrow
دکتر دارو مرا می کشد
1:41 - 5.5 مگابایت

بخش صد و شصت و دوم

play_arrow
تفکر موفقیت 6
1:59 - 6.4 مگابایت

بخش صد و شصت و سوم

play_arrow
بدنت را دوست داشته باش
2:05 - 6.9 مگابایت

بخش صد و شصت و چهارم

play_arrow
به تفکر بله بگویید، به مواد مخدر نه بگویید
1:51 - 7.5 مگابایت

بخش صد و شصت و پنجم

play_arrow
تفکر موفقیت 7
1:40 - 6.7 مگابایت

بخش صد و شصت و ششم

play_arrow
بدن شما می تواند خود را بهبود ببخشد
1:38 - 6.6 مگابایت

بخش صد و شصت و هفتم

play_arrow
تفکر موفقیت 8
1:55 - 7.7 مگابایت

بخش صد و شصت و هشتم

play_arrow
تفکر موفقیت 9
1:43 - 6.8 مگابایت

بخش صد و شصت و نهم

play_arrow
با مشکلات خود روبرو شوید
1:35 - 6.3 مگابایت

بخش صد و هفتاد

play_arrow
تفکر موفقیت 10
2:24 - 9.6 مگابایت

بخش صد و هفتاد و یکم

play_arrow
احساسات و سلامت
2:08 - 8.7 مگابایت

بخش صد و هفتاد و دوم

play_arrow
تفکر موفقیت 11
1:47 - 7.3 مگابایت

بخش صد و هفتاد و سوم

play_arrow
احساس بهتر
1:58 - 7.8 مگابایت

بخش صد و هفتاد و چهارم

play_arrow
چگونه عشق بورزیم؟
3:01 - 9.9 مگابایت

بخش صد و هفتاد و پنجم

play_arrow
عبور از مانع
1:59 - 6.6 مگابایت

بخش صد و هفتاد و ششم

play_arrow
تعهد به شخصیت
2:58 - 9.7 مگابایت

بخش صد و هفتاد و هفتم

play_arrow
چشم انداز کارمندان
2:47 - 9.2 مگابایت

بخش صد و هفتاد و هشتم

play_arrow
زندگی توماس ادیسون
3:22 - 11.0 مگابایت

بخش صد و هفتاد و نهم

play_arrow
این در مورد پول نیست
3:50 - 12.8 مگابایت

بخش صد و هشتاد

play_arrow
جریان فکری‌ات را تغییر بده
3:25 - 11.3 مگابایت

بخش صد و هشتاد و یکم

play_arrow
هدف و برنامه
2:23 - 804 مگابایت

بخش صد و هشتاد و دوم

play_arrow
به عقب برگردید
2:14 - 7.1 مگابایت

بخش صد و هشتاد و سوم

play_arrow
شما ثروتمند به دنیا آمدید
1:40 - 5.5 مگابایت

بخش صد و هشتاد و چهارم

play_arrow
اسرار خود رهبری
2:39 - 7.8 مگابایت

بخش صد و هشتاد و پنجم

play_arrow
وضوح مهم است
2:05 - 6.1 مگابایت

بخش صد و هشتاد و ششم

play_arrow
مسئله پول نیست (1)
2:22 - 7.0 مگابایت

بخش صد و هشتاد و هفتم

play_arrow
مسئله پول نیست (2)
2:23 - 7.1 مگابایت

بخش صد و هشتاد و هشتم

play_arrow
مسئله پول نیست (3)
1:50 - 5.4 مگابایت

بخش صد و هشتاد و نهم

play_arrow
مسئله پول نیست (4)
1:28 - 4.3 مگابایت

بخش صد و نود

play_arrow
مسئله پول نیست (5)
2:30 - 7.3 مگابایت

بخش صد و نود و یکم

play_arrow
مسئله پول نیست (6)
1:16 - 3.7 مگابایت

بخش صد و نود و دوم

play_arrow
مسئله پول نیست (7)
2:52 - 8.4 مگابایت

بخش صد و نود و سوم

play_arrow
مسئله پول نیست (8)
2:37 - 8.6 مگابایت

بخش صد و نود و چهارم

play_arrow
تفکر موفقیت (12)
1:43 - 5.7 مگابایت

بخش صد و نود و پنجم

play_arrow
تفکر برای روز
1:23 - 4.6 مگابایت

بخش صد و نود و ششم

play_arrow
بهبود جهان
2:03 - 6.9 مگابایت

بخش صد و نود و هفتم

play_arrow
تفکر موفقیت (13)
2:14 - 7.5 مگابایت

بخش صد و نود و هشتم

play_arrow
به تنظیمات نیاز دارید
2:25 - 8.1 مگابایت

بخش صد و نود و نهم

play_arrow
مشکلی پیش آمد
2:45 - 9.2 مگابایت

بخش دویست

play_arrow
تفکر موفقیت (15)
1:55 - 6.4 مگابایت

بخش دویست و یکم

play_arrow
تفکر موفقیت (16)
3:00 - 10.1 مگابایت

بخش دویست و دوم

play_arrow
اقیانوس اطلس شما
1:55 - 6.5 مگابایت

بخش دویست و سوم

play_arrow
تفکر برای روز
1:24 - 4.7 مگابایت

بخش دویست و چهارم

play_arrow
پرداخت اجاره
1:51 - 6.2 مگابایت

بخش دویست و پنجم

play_arrow
بانوی اول
2:24 - 8.1 مگابایت

بخش دویست و ششم

play_arrow
سقوط
2:34 - 8.6 مگابایت

بخش دویست و هفتم

play_arrow
آموختن در مقابل آموخته
3:20 - 11.0 مگابایت

بخش دویست و هشتم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت اول)
2:30 - 8.4 مگابایت

بخش دویست و نهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت دوم)
2:03 - 6.9 مگابایت

بخش دویست و دهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت سوم)
1:25 - 4.7 مگابایت

بخش دویست و یازدهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت چهارم)
1:45 - 5.9 مگابایت

بخش دویست و دوازدهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت پنجم)
1:35 - 5.3 مگابایت

بخش دویست و سیزدهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت ششم)
2:22 - 7.9 مگابایت

بخش دویست و چهاردهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت هفتم)

بخش دویست و پانزدهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت هشتم)
1:23 - 4.6 مگابایت

بخش دویست و شانزدهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت نهم)
2:14 - 7.5 مگابایت

بخش دویست و هفدهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت دهم)
1:58 - 6.6 مگابایت

بخش دویست و هجدهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت یازدهم)
1:55 - 6.4 مگابایت

بخش دویست و نوزدهم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت دوازدهم)
2:23 - 8.5 مگابایت

بخش دویست و بیستم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت سیزدهم)
1:58 - 6.6 مگابایت

بخش دویست و بیستم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت سیزدهم)
2:23 - 8.0 مگابایت

بخش دویست و بیست و یکم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت چهاردهم)
1:52 - 6.2 مگابایت

بخش دویست و بیست و دوم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت پانزدهم)
0:37 - 2.1 مگابایت

بخش دویست و بیست و سوم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت شانزدهم)
1:00 - 3.4 مگابایت

بخش دویست و بیست و چهارم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت هفدهم)
0:44 - 2.4 مگابایت

بخش دویست و بیست و پنجم

play_arrow
ثروتمند زاده شده‌ای (قسمت هجدهم)
1:28 - 4.9 مگابایت

بخش دویست و بیست و ششم

play_arrow
میتوانستم یا خواهم توانست
2:13 - 7.6 مگابایت

بخش دویست و بیست و هفتم

play_arrow
نگرش
2:35 - 8.8 مگابایت

بخش دویست و بیست و هشتم

play_arrow
هدیه دادن
2:39 - 9.1 مگابایت

بخش دویست و بیست و نهم

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش اول)
2:13 - 7.6 مگابایت

بخش دویست و سی ام

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش دوم )
1:13 - 4.1 مگابایت

بخش دویست و سی و یکم

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش سوم)
1:23 - 4.7 مگابایت

بخش دویست و سی و دوم

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش چهارم)
1:24 - 4.8 مگابایت

بخش دویست و سی و سوم

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش پنجم)
1:35 - 5.4 مگابایت

بخش دویست و سی و چهارم

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش ششم)
0:58 - 3.3 مگابایت

بخش دویست و سی و پنجم

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش هفتم)
1:09 - 3.9 مگابایت

بخش دویست و سی و ششم

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش هشتم)
1:29 - 5.1 مگابایت

بخش دویست و سی و هفتم

play_arrow
هفت کلید زندگی (بخش نهم)
2:04 - 7.09 مگابایت

بخش دویست و سی و هشتم

play_arrow
زمان
3:23 - 11.1 مگابایت

بخش دویست و سی و نهم

play_arrow
جهانی
2:28 - 8.2 مگابایت

بخش دویست و چهل

play_arrow
زندگی که شما برنامه ریزی کرده‌اید
3:23 - 11.3 مگابایت

بخش دویست و چهل و یکم

play_arrow
ایده‌های بزرگ
3:34 - 11.9 مگابایت

بخش دویست و چهل و دوم

play_arrow
خرید و فروش
3:10 - 10.6 مگابایت

بخش دویست و چهل و سوم

play_arrow
اطراف خود را با چیزهای بزرگ احاطه کن
12:15 - 41.6 مگابایت

بخش دویست و چهل و چهارم

play_arrow
از شما متشکرم
2:44 - 9.1 مگابایت

بخش دویست و چهل و پنجم

play_arrow
جهش کوانتومی برای یک سال جدید
11:54 - 39.8 مگابایت

بخش دویست و چهل و ششم

play_arrow
شعر از قلب می آید
1:38 - 5.4 مگابایت

بخش دویست و چهل و هفتم

play_arrow
قدرت مطالعه
9:41 - 32.2 مگابایت

بخش دویست و چهل و هشتم

play_arrow
قوانین جهانی
7:11 - 23.9 مگابایت

بخش دویست و چهل و نهم

play_arrow
کار با قانون
2:21 - 9.7 مگابایت

بخش دویست و پنجاه

play_arrow
یک مایل بیشتر رفتن
2:36 - 8.8 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و یکم

play_arrow
شاه کلید ثروت
1:35 - 4.9 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و دوم

play_arrow
ذهن خود را تصاحب کنید
2:05 - 6.5 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و سوم

play_arrow
نظم و انضباط
4:14 - 13.3 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و چهارم

play_arrow
حس ششم
3:40 - 11.2 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و پنجم

play_arrow
ذهن آرام
2:22 - 7.4 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و ششم

play_arrow
نگرش غیرقابل توقف
1:41 - 5.2 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و هفتم

play_arrow
شما
3:06 - 9.7 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و هشتم

play_arrow
بیشتر مواردی که نگرانشان هستیم
1:52 - 5.7 مگابایت

بخش دویست و پنجاه و نهم

play_arrow
زمان اوج گرفتن
2:10 - 6.6 مگابایت

بخش دویست و شصت

play_arrow
باب پروکتور و لس براون
2:03 - 6.4 مگابایت

بخش دویست و شصت و یکم

play_arrow
گوش کنید
1:22 - 4.3 مگابایت

بخش دویست و شصت و دوم

play_arrow
اتمسفر
1:40 - 5.1 مگابایت

بخش دویست و شصت و سوم

play_arrow
هدف و مغز متفکر
2:06 - 6.4 مگابایت

بخش دویست و شصت و چهارم

play_arrow
دانش تخصصی
1:54 - 5.9 مگابایت

بخش دویست و شصت و پنجم

play_arrow
ارتباطات
1:53 - 5.8 مگابایت

بخش دویست و شصت و ششم

play_arrow
اگر میخواهید دوست داشته باشید
1:59 - 6.2 مگابایت

بخش دویست و شصت و هفتم

play_arrow
آنچه باید انجام شود
1:32 - 4.7 مگابایت

بخش دویست و شصت و هشتم

play_arrow
نیروی روحانی در برابر نیروی جسمانی
1:24 - 4.3 مگابایت

بخش دویست و شصت و نهم

play_arrow
خودت تبلیغ کن
2:04 - 6.4 مگابایت

بخش دویست و هفتاد

play_arrow
نگرش آرام ، شاد
2:40 - 8.4 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و یک

play_arrow
باور و تقدیر
2:00 - 6.2 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و دوم

play_arrow
حرفه ای ها
2:28 - 7.6 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و سوم

play_arrow
کتابخانه
5:05 - 15.7 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و چهارم

play_arrow
ظرفیت
1:30 - 4.6 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و پنجم

play_arrow
ذهن قدرت اصلی است که شکل می گیرد
1:48 - 5.5 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و ششم

play_arrow
بدون گناه در ثروت بزرگ
2:02 - 6.3 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و هفتم

play_arrow
یکی از آخرین آزادی ها
1:29 - 4.6 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و هشتم

play_arrow
شما چه کسی هستید
2:06 - 6.5 مگابایت

بخش دویست و هفتاد و نهم

play_arrow
زندگی هر طور که دوست داری
1:53 - 5.8 مگابایت

بخش دویست و هشتاد

play_arrow
به زودی 7 اصل اساسی
2:03 - 6.2 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و یکم

play_arrow
اصل اساسی (بخش اول)
2:37 - 8.0 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و دوم

play_arrow
اصل اساسی (بخش دوم)
2:02 - 6.2 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و سوم

play_arrow
اصل اساسی (بخش سوم)
1:17 - 3.9 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و چهارم

play_arrow
اصل اساسی (بخش چهارم)
1:43 - 5.2 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و پنجم

play_arrow
اصل اساسی (بخش پنجم)
2:00 - 6.1 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و ششم

play_arrow
اصل اساسی (بخش ششم)
2:13 - 6.9 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و هفتم

play_arrow
اصل اساسی (بخش هفتم)
1:48 - 5.5 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و هشتم

play_arrow
کار با مجموعه قانون
3:27 - 10.7 مگابایت

بخش دویست و هشتاد و نهم

play_arrow
کار با قانون - 1
2:08 - 6.6 مگابایت

بخش دویست و نود

play_arrow
کار با قانون - 2
2:04 - 6.4 مگابایت

بخش دویست و نود و یکم

play_arrow
کار با قانون - 3
1:22 - 4.2 مگابایت

بخش دویست و نود و دوم

play_arrow
کار با قانون - 4
1:33 - 4.8 مگابایت

بخش دویست و نود و سوم

play_arrow
کار با قانون - 5
2:02 - 6.3 مگابایت

بخش دویست و نود و چهارم

play_arrow
کار با قانون - 6
2:12 - 6.8 مگابایت

بخش دویست و نود و پنجم

play_arrow
کار با قانون - 7
1:29 - 4.5 مگابایت

بخش دویست و نود و ششم

play_arrow
کار با قانون - 8
2:16 - 7.0 مگابایت

بخش دویست و نود و هفتم

play_arrow
کار با قانون - 9
2:00 - 6.1 مگابایت

بخش دویست و نود و هشتم

play_arrow
کار با قانون - 10
1:59 - 5.6 مگابایت

بخش دویست و نود و نهم

play_arrow
کار با قانون - 11
2:05 - 6.4 مگابایت

بخش سیصد

play_arrow
ذهن قدرت اصلی است
1:18 - 4.0 مگابایت

بخش سیصد و یکم

play_arrow
انتخاب و تغییر
2:17 - 7.0 مگابایت

بخش سیصد و دوم

play_arrow
راز قرون
1:25 - 4.4 مگابایت

بخش سیصد و سوم

play_arrow
گنشی
2:45 - 8.5 مگابایت

بخش سیصد و چهارم

play_arrow
هدفت چیه؟
1:35 - 4.9 مگابایت

بخش سیصد و پنجم

play_arrow
دانه های معجزه‌آسا برای موفقیت و شکوفایی
1:45 - 5.3 مگابایت

بخش سیصد و ششم

play_arrow
آغاز
1:52 - 5.7 مگابایت

بخش سیصد و هفتم

play_arrow
بدهی
2:00 - 6.1 مگابایت

بخش سیصد و هشتم

play_arrow
تجارت جهانی
2:25 - 7.6 مگابایت

بخش سیصد و نهم

play_arrow
اهمیت یک استاد راهنما
8:37 - 26.6 مگابایت

بخش سیصد و ده

play_arrow
کمی بیشتر
1:18 - 4.0 مگابایت

بخش سیصد و یازده

play_arrow
پیشرفت بزرگ در نتایج
1:09 - 3.4 مگابایت

دوره آموزش 6دقیقه تا موفقیت از سخنران معروف باب پراکتور، دوره ای جدید با رویکردی جدید از وی میباشد. وی در این دوره  سعی می کند تنها با روزی 6 دقیقه آموزش شما و آموختن نکات مهم در زندگی شما را به  سمت موفقیت رهنمون سازد.

علت نامگذاری این دوره با عنوان "6دقیقه تا موفقیت" این است که به عقیده باب پراکتور اگر شما روزانه حداقل 6 دقیقه برای رشد شخصی خود وقت صرف کنید خود به خود در طولانی مدت سطح فکری شما از 95 درصد متوسط جامعه بالاتر می رود و به اهدافی دست خواهید یافت که برای دیگران به نظر دست نیافتنی هستند.

این دوره شامل 300 کلیپ آموزشی می باشد. که در یکسال برای شما فعال خواهد شد.
روزانه یک ویدئو از این دوره برای شما فعال می شود. تا شما را به سمت جذب هرچیزی که میخواهید هدایت کند.

این یک رژیم ذهنی 6 دقیقه ای می باشد که برای توسعه شخصیت شما طراحی شده است.

مباحث مورد بحث عبارتند از:

- بررسی کامل کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید توسط باب پراکتور
- نحوه تغییر پارادایم ها و برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه
- چگونگی افزایش درآمد و ثروت آفرینی
- موفقیت در کسب و کار
- ایجاد روابط عاطفی موفق
- نحوه صحیح هدف گذاری
- بالا بردن بهره وری
و ده ها مباحث دیگر در حوزه علم موفقیت است.

اساتید دوره

باب پراکتور

باب پراکتور نویسنده کتاب های انگیزشی و موفقیت فردی است همچنین او در همین زمینه دوره ها و سمینارها فوق العاده ای را نیز برگزار کرده است. او بیش از 55 سال است که در زمینه عوامل مؤثر بر موفقیت تحقیق میکند. کتاب های باب پراکتور از مرز صدها کشور رد شده و به دست میلیون ها نفر رسیده است. باب پراکتور به میلیون ها نفر کمک کرده است تا بتوانند به طور کلی در زندگی خود فردی بهتر و مؤثر تر باشند.

باب پراکتور اعتقاد دارد که همه افراد میتوانند زندگی پر شکوه و تجملی داشته باشند او میگوید درباره پول هیچ فلسفه ای نیست و او همچنان سعی میکند تا مردم از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز فرد بهتری باشند و تنها به فکر منافع مالی نباشند زیرا این طرز فکر که فقط ثروت مهم است نه تنها به ما کمکی نمی کند تا فرد بهتری باشیم بلکه جامعه را نیز به نابودی میکشاند.

باب پراکتور میگوید که اگر کسی بتواند صادقانه به مردم کمک کند و تمرکزش را بر روی کمک به مردم بگذارد ثروت به دنبال او خواهد آمد و دیگر نیازی نیست که در مورد پول نگران باشد.

نظرات درباره 6 دقیقه تا موفقیت (8 نظر)

درس۱۴۳ در روز اول فروردین۱۴۰۰..درس به موقع،بجا و مفید و مناسب در بهترین زمان گذاشته شد..ممنون از ویدان..دوره ی بسیار عالی و مفید و موثر
9314 - 1 فروردين 1400
بسيارعالي
فاطمه - 12 آبان 1399
بسیارعالیبود
مجتبیرشیدنهال - 11 آبان 1399
سلام. دوره بسیار عالی و مفید است، اینکه منابع کتبی که معرفی شده، ترجمه شده است و در اختیار قرار داده شده فوق العاده است. من به فایل 49 مسئولیت پذیری رسیدم که گویا یک مقاله باید ضمیمه داشته باشد، اگر بررسی بفرمایید که جا نمانده باشد. بازهم متشکر
22326 - 24 تير 1399
سلام ، تعداد فایل ها هم در تیتر درس نوشته شده 300 تا ولی حدود 170 تا بیشتر نیست (157درس و تعدادی جزوه و غیره) آیا این دوره ناقص قرارداده شده یا من اشتباه میکنم؟ و اینکه مرجع دوره کامل (بدن کن و کاس) از کجا قابل دسترس است؟
22326 - 17 خرداد 1399
پاسخ : سلام به شما فایلها هر روز در حال بارگذاری شدن هستن.
هر روز صبح یکی از کلیپ‌ها رو با دقت دو بار میبینم. تا امروز 47 کلیپ رو دیدم. خیلی فوق العادست. حتما ببینید روزتون با انگیزه و هدفمند میشه
جلیلی - 28 فروردين 1399
دوره خوبیه و بابتش از شما ممنونم. اما ای کاش سرعت تکس اسلایدها کمتر بود. ⁦✌️⁩
5597 - 9 اسفند 1398
من دیدم و تا اینجاش بسیار عالی بود
14813 - 7 دي 1398
person
mail