چگونه مسئولیت پذیری را جزئی از فرهنگ سازمان تان کنید؟ با تدریس Mike Figliuolo (مدت زمان : 33m 33s)


مسیولیت پذیری

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

نقش رهبران در فرهنگ مسئولیت پذیری

درک مسئولیت

 • 00:58
 • Text reading

پذیرش مسئولیت

 • 00:58
 • Text reading

مدل سازی رفتارها

 • 00:58
 • Text reading

نقش افراد و تیم ها

تعریف مسئولیت ها

 • 00:58
 • Text reading

نشان دادن مسئولیت پذیری تان در برندتان

تقویت یک برند

 • 00:58
 • Text reading

تقویت یک برند

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

قدم های بعدی

 • 00:58
 • Text reading