چگونه مسئولیت پذیری را جزئی از فرهنگ سازمان تان کنید؟ با تدریس مایک فیگلیولو (مدت زمان : 33 دقیقه)

رهبران باید برای سایر اعضای سازمان الگوی پاسخگوئی باشند؛ به این ترتیب حس اعتماد را به وجود آورده و اعتبارشان را اثبات می­کنند. کارکنان باید، هم به عنوان فرد و هم به عنوان یکی از اعضای تیم­های درون سازمان، در قبال کارشان پاسخگو باشند. وقتی رهبران و کارکنان پاسخگو باشند، فرهنگ پاسخگوئی به وجود می­آید که بخشی از وعده­ی برند می­شود. در این دوره، مایک فیگلیوئلو- مربی اجرایی و مشاور رهبری سازمان- نحوه­ی ایجاد فرهنگ پاسخگوئی از طریق افزایش پاسخگوئی در سطح فردی، تیمی و برند را مشخص می­سازد. به این ترتیب، نحوه­ی تعیین انتظارات کارکنان، ایجاد انگیزه و هماهنگ ساختن پاسخگوئی با ارزش­های سازمان­تان را یاد می­گیرید.


مسیولیت پذیری

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

نقش رهبران در فرهنگ مسئولیت پذیری

درک مسئولیت

 • 00:58
 • Text reading

پذیرش مسئولیت

 • 00:58
 • Text reading

مدل سازی رفتارها

 • 00:58
 • Text reading

نقش افراد و تیم ها

تعریف مسئولیت ها

 • 00:58
 • Text reading

نشان دادن مسئولیت پذیری تان در برندتان

تقویت یک برند

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

قدم های بعدی

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی