چگونه مسئولیت پذیری را جزئی از فرهنگ سازمان تان کنید؟
دوره های پیشنهادی

مایک فیگلیولو

2229 دقیقه

شاهین فاطمی

1373 دقیقه

مایک فیگلیولو

4671 دقیقه

استفان هامل

15784 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13776 دقیقه

لری بورجری

14680 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.