اصول و مبانی مدیریت
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه

ناپلئون هیل

38995 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.