اصول و مبانی مدیریت
دوره های پیشنهادی

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

مکسی مک‌کوی

2565 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.