چگونه از پس مکالمات سخت بر بیاییم؟ با تدریس Britt Andreatta (مدت زمان : 2h 17m)


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

ارتباطات موثر

 • 00:58
 • Text reading

شناخت مکالمات سخت

ماتریس مشکلات

 • 00:58
 • Text reading

گذرگاه مشکلات

 • 00:58
 • Text reading

فاز ساخت

مفهموم گفتگو

 • 00:58
 • Text reading

فاز بازتاب

ربایش و قلاب ها

 • 00:58
 • Text reading

فاز مکالمه

آمادگی پیدا کنید

 • 00:58
 • Text reading

آغاز مکالمه

 • 00:58
 • Text reading

هدف تان را بگویید

 • 00:58
 • Text reading

دعوت به درک آنها

 • 00:58
 • Text reading

ارایه خبرهای بد

 • 00:58
 • Text reading

فاز پیگیری

نتیجه گیری

تسهیلگری دیگران

 • 00:58
 • Text reading

گرفتن بازخورد

 • 00:58
 • Text reading

قدم های بعدی

 • 00:58
 • Text reading