رهبری جلسات موثر با تدریس داو کرنشاو (مدت زمان : 82 دقیقه دقیقه)

در این دوره، دیو کرانشاو، نویسنده و مربی کسب­وکار، کسب بیشترین نتیجه از جلسه­هایتان– تبدیل آنها به ابزار کارآمدی برای برقراری ارتباط، ایجاد رابطه و انجام کار واقعی- را به شما آموزش می­دهد. این دوره چهارچوب کاربردی و ساده­ای که کمک­تان خواهد کرد در جلسه­های کوچک و بزرگ شرکت کرده و زمام امور را در دست بگیرید، را نشان می­دهد؛ علاوه بر این شناختی از چگونگی برنامه­ریزی، برگذاری و پیگیری جلسه­ها با کمترین زمان و بیشترین نتیجه، فراهم می­آورد.  

 

 


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

اصول پایه ای

قبل از جلسه

زمان‌بندی جلسه

 • 00:58
 • Text reading

تعیین رئیس جلسه

 • 00:58
 • Text reading

تنظیم دستور جلسه

 • 00:58
 • Text reading

حین جلسه

بودجه‌بندی زمان

 • 00:58
 • Text reading

افتتاح جلسه

 • 00:58
 • Text reading

مرور صورت جلسه

 • 00:58
 • Text reading

جلسات یک به یک

بررسی صورت‌جلسه

 • 00:58
 • Text reading

گوش دادن موثر

 • 00:58
 • Text reading

بعد از جلسه

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

اصول کلی

پیش از جلسه

جلسه تنظیم کنید

 • 00:58
 • Text reading

آماده بیایید

 • 00:58
 • Text reading

در طول جلسه

زمان بودجه بندی

 • 00:58
 • Text reading

افتتاح

 • 00:58
 • Text reading

ارائه توسعه

 • 00:58
 • Text reading

برگزاری جلسات یک به یک

پس از جلسه