رهبری جلسات موثر با تدریس Dave Crenshaw (مدت زمان : 1h 22m)


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

اصول پایه ای

قبل از جلسه

زمان‌بندی جلسه

 • 00:58
 • Text reading

تعیین رئیس جلسه

 • 00:58
 • Text reading

تنظیم دستور جلسه

 • 00:58
 • Text reading

حین جلسه

بودجه‌بندی زمان

 • 00:58
 • Text reading

افتتاح جلسه

 • 00:58
 • Text reading

مرور صورت جلسه

 • 00:58
 • Text reading

جلسات یک به یک

بررسی صورت‌جلسه

 • 00:58
 • Text reading

گوش دادن موثر

 • 00:58
 • Text reading

بعد از جلسه

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

اصول کلی

پیش از جلسه

جلسه تنظیم کنید

 • 00:58
 • Text reading

آماده بیایید

 • 00:58
 • Text reading

در طول جلسه

زمان بودجه بندی

 • 00:58
 • Text reading

افتتاح

 • 00:58
 • Text reading

ارائه توسعه

 • 00:58
 • Text reading

برگزاری جلسات یک به یک

پس از جلسه