رهبری جلسات موثر
دوره های پیشنهادی

تی جی واکر

4559 دقیقه

کریس کرافت

3289 دقیقه

داو کرنشاو

1857 دقیقه

داو کرنشاو

1241 دقیقه

داو کرنشاو

2946 دقیقه
40.0

داو کرنشاو

4109 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.