گوش دادن موثر برای موفقیت با تدریس Brenda Bailey-Hughes / Tatiana Kolovou (مدت زمان : 1h 8m)


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

ارزیابی مهارت گوش دادن

درک تصویر بزرگ

 • 00:58
 • Text reading

ارزیابی محتوا

 • 00:58
 • Text reading

سرنخ های ظریف

 • 00:58
 • Text reading

همدردی کردن

 • 00:58
 • Text reading

چالش های گوش دادن

سر و صدا ها

 • 00:58
 • Text reading

پاسخ نادرست

 • 00:58
 • Text reading

رفتارهای گوش دادن موثر

سکوت

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

هدفگذاری

 • 00:58
 • Text reading