اصول مدیریت زمان با تدریس Dave Crenshaw (مدت زمان : 2h 51m)


۳. اصل اول بهره وری - فضا

2.موانع بهره وری

1.زمینه سازی برای بهره وری

مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

۴. اصل دوم بهره وری - ذهن

۵. اصل سوم بهره وری - زمان

نه گفتن به دیگران

  • 00:58
  • Text reading

۶. مجهز ساختن خود برای اقدام

۷. گردآوری در صندوق نامه های دریافتی

۸. درک نظام پردازش

۹. پردازش ایمیل

۱۰. ابزار بودجه بندی وقت شما

درک

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

حفظ بهره وری

  • 00:58
  • Text reading

جایزه