رهبری در شرایط بحران
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

مارشال گلداسمیت

4028 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.