دیجیتال مارکتینگ | دیجیتال آنالیتیکس

11
درس
124
فایل
264
دقیقه
199000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

مقدمه ای بر دیجیتال آنالیتیکس

play_arrow
مقدمه
1:07 - 3.7 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
2:20 - 8.0 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:41 - 2.3 مگابایت
play_arrow
چرا دیجیتال آنالیتیکس
5:10 - 16.5 مگابایت
play_arrow
آنالیتیکس چیست
4:41 - 16.6 مگابایت
play_arrow
نقش تحلیلگر
2:15 - 6.6 مگابایت
play_arrow
چقدر دشوار است
0:55 - 3.2 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
1:22 - 4.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

بلوغ سازمانی

play_arrow
مقدمه
0:15 - 1.5 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
1:12 - 8.0 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:57 - 6.9 مگابایت
play_arrow
چرا بلوغ
0:30 - 3.4 مگابایت
play_arrow
مدل بلوغ چیست
1:21 - 12.7 مگابایت
play_arrow
مدل بلوغ دیجیتال آنالیتیکس
2:06 - 12.9 مگابایت
play_arrow
مدیریت، اداره و انطباق
4:13 - 21.1 مگابایت
play_arrow
اهداف و حیطه کاری
6:30 - 44.9 مگابایت
play_arrow
تیم و تخصص
3:33 - 26.3 مگابایت
play_arrow
فرایند و بهبود مستمر و متدولوژی
3:22 - 25.9 مگابایت
play_arrow
ابزارها، تکنولوژی و یکپارچه سازی
7:30 - 31.1 مگابایت
play_arrow
مطالعه موردی
3:11 - 10.1 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
0:57 - 6.5 مگابایت

بلوک های سازنده

play_arrow
مقدمه
0:10 - 1.0 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
1:26 - 9.9 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:22 - 2.6 مگابایت
play_arrow
ابعاد و متریک ها
1:24 - 7.6 مگابایت
play_arrow
بلوک سازنده مخاطب
4:41 - 35.4 مگابایت
play_arrow
بلوک سازنده جذب
2:27 - 18.8 مگابایت
play_arrow
بلوک سازنده رفتاری
5:38 - 38.5 مگابایت
play_arrow
بلوک سازنده تبدیل
5:14 - 39.1 مگابایت
play_arrow
متریک های محاسبه شده
1:56 - 10.5 مگابایت
play_arrow
متریک های مرکب
0:55 - 4.7 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
2:05 - 15.1 مگابایت

دیدگاه های مدیریتی دیجیتال آنالیتیکس

play_arrow
مقدمه
0:13 - 1.3 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
0:13 - 1.4 مگابایت
play_arrow
اهداف
1:44 - 12.7 مگابایت
play_arrow
چارچوب زنجیره ارزش پورتر و محوریت بازاریابی
2:00 - 10.9 مگابایت
play_arrow
چرخه عمر مشتری
3:37 - 23.6 مگابایت
play_arrow
پرسونا و مسیر جریان
2:29 - 20.0 مگابایت
play_arrow
تناظر ویژگی ها و عملکردها با پرسونا و چرخه عمر
3:52 - 28.2 مگابایت
play_arrow
قدرت پروژه های پایلوت
3:54 - 27.8 مگابایت
play_arrow
برنامه ریزی
1:45 - 12.7 مگابایت
play_arrow
حریم خصوصی و اخلاقی
3:15 - 19.2 مگابایت
play_arrow
نفرین داده ها، فلج آنالیز
2:02 - 12.8 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
0:55 - 6.3 مگابایت

شاخص های کلیدی عملکرد

play_arrow
مقدمه
0:15 - 1.4 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
0:45 - 4.9 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:39 - 4.6 مگابایت
play_arrow
نقطه شروع
1:32 - 12.4 مگابایت
play_arrow
شاخص کلیدی عملکرد چیست
0:43 - 5.1 مگابایت
play_arrow
بهترین KPI
2:51 - 17.1 مگابایت
play_arrow
انتخاب KPI درست
1:02 - 3.6 مگابایت
play_arrow
حیاتی برای کیفیت CTQ
3:55 - 26.7 مگابایت
play_arrow
مولفه های KPI خوب
1:51 - 6.2 مگابایت
play_arrow
نرخ پرش
2:59 - 22.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارزش متوسط سفارش - متریک یا KPI
2:25 - 20.0 مگابایت
play_arrow
سنجش مشارکت
1:56 - 14.1 مگابایت
play_arrow
چند KPI نیاز است
2:55 - 21.3 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
0:59 - 6.6 مگابایت

بخش بندی

play_arrow
مقدمه
0:09 - 0.9 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
0:49 - 5.3 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:53 - 5.3 مگابایت
play_arrow
چرا بخش بندی کنیم
0:57 - 8.3 مگابایت
play_arrow
مثال جمعیت N
3:21 - 26.2 مگابایت
play_arrow
رویکرد RFM
3:02 - 22.9 مگابایت
play_arrow
بخش های آماده و سفارشی
5:23 - 39.8 مگابایت
play_arrow
بخش بندی ABC
4:58 - 41.4 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
0:26 - 2.8 مگابایت

فرایند آنالیز

play_arrow
مقدمه
0:13 - 1.2 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
1:21 - 9.3 مگابایت
play_arrow
اهداف
1:00 - 7.3 مگابایت
play_arrow
انواع آنالیتیکس
2:01 - 6.1 مگابایت
play_arrow
بهبود مستمر و حل مساله با شش سیگمای ناب
1:15 - 11.5 مگابایت
play_arrow
تعریف
3:42 - 31.3 مگابایت
play_arrow
سنجش
8:34 - 70.6 مگابایت
play_arrow
آنالیز
9:19 - 62.6 مگابایت
play_arrow
بهبود
2:27 - 9.4 مگابایت
play_arrow
کنترل
0:35 - 2.0 مگابایت
play_arrow
مثالهای فرایند آنالیز
10:47 - 84.5 مگابایت
play_arrow
نکات کلدیدی
0:47 - 5.3 مگابایت

مدیریت بازاریابی

play_arrow
مقدمه
0:10 - 1.0 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
0:22 - 2.4 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:44 - 5.2 مگابایت
play_arrow
رهگیری کمپین چیست
2:34 - 19.1 مگابایت
play_arrow
اجزای کمپین
3:21 - 22.5 مگابایت
play_arrow
تاثیر ادبلاکرها
2:06 - 14.9 مگابایت
play_arrow
رسانه پولی، شخصی و اکتسابی
2:42 - 22.6 مگابایت
play_arrow
مدلسازی تخصیص و ترکیب رسانه ای
3:53 - 33.0 مگابایت
play_arrow
کمک به تبدیل
1:28 - 11.5 مگابایت
play_arrow
مدلهای تخصیص
3:08 - 22.3 مگابایت
play_arrow
تخصیص آفلاین
0:53 - 6.3 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
1:23 - 9.7 مگابایت

آزمایش و تست

play_arrow
مقدمه
0:09 - 0.9 مگابایت
play_arrow
چه فایده ای دارد
0:59 - 6.6 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:19 - 1.8 مگابایت
play_arrow
مزایای تست
1:38 - 12.3 مگابایت
play_arrow
طراحی وب
1:39 - 4.5 مگابایت
play_arrow
آزمون فرضیه
1:22 - 7.3 مگابایت
play_arrow
مزایا و معایب آزمون A-B
1:06 - 7.9 مگابایت
play_arrow
آزمون چند متغیره
2:15 - 9.2 مگابایت
play_arrow
مزایا و معایب آزمون چندمتغیره
1:54 - 13.4 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
0:26 - 2.8 مگابایت

گزارش و داشبورد

play_arrow
چه فایده ای دارد
0:19 - 1.8 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:35 - 4.2 مگابایت
play_arrow
داشبورد چیست
1:05 - 9.3 مگابایت
play_arrow
جریان کاری آنالیز و گزارش دهی
1:42 - 8.6 مگابایت
play_arrow
برنامه ریزی داشبورد
3:21 - 20.7 مگابایت
play_arrow
انتخاب نحوه نمایش
1:30 - 13.3 مگابایت
play_arrow
اصل گشتالت
1:03 - 4.3 مگابایت
play_arrow
مشکلات متداول در طراحی داشبورد
1:23 - 10.5 مگابایت
play_arrow
نمایش دقت یا مقیاس
1:34 - 5.5 مگابایت
play_arrow
حذف برای بهبود
1:20 - 6.0 مگابایت
play_arrow
هنر داستان سرایی
2:25 - 17.0 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
0:44 - 5.0 مگابایت

Stack در دیجیتال آنالاتیکس

play_arrow
مقدمه
0:36 - 3.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چه فایده ای دارد
0:53 - 6.0 مگابایت
play_arrow
اهداف
0:36 - 4.4 مگابایت
play_arrow
چشم انداز پیچیده مارتک
1:19 - 10.7 مگابایت
play_arrow
انتخاب پلتفرم وب آنالیتیکس
1:56 - 14.7 مگابایت
play_arrow
داده های کیفی
1:58 - 11.5 مگابایت
play_arrow
اطلاعات رقابتی
3:19 - 24.6 مگابایت
play_arrow
سوشال آنالیتیکس
3:21 - 28.5 مگابایت
play_arrow
داده های فروش و سیستم مرکزی
1:11 - 8.3 مگابایت
play_arrow
ابزارها
2:14 - 16.3 مگابایت
play_arrow
نکات کلیدی
0:57 - 6.5 مگابایت

در دنیای آفلاین، شاید متوجه نباشید مشتریان چطور با کسب و کار شما آشنا شده اند، در فروشگاه شما به چه چیزهایی نگاه کرده اند، یا اینکه خرید های قبلی آنها چه تاثیری روی تصمیمات کنونی دارد. داده های جمع آوری شده از دیجیتال آنالیتیکس می تواند به تمام این سوالات و سوالات بیشتر پاسخ دهد. در این ویدان می آموزید چطور از آنالیتیکس برای دسترسی به اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری بهتر استفاده کنید. با سطوح مختلف آنالیتیکس و چگونگی ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان خود با استفاده از مدل بلوغ آشنا خواهید شد. درباره معیارها، ابعاد و شاخص های کلیدی عملکرد بیاموزید  و اینکه چطور نتایج تحلیل های خود را گزارش کرده و ارائه کنید.

بیاموزید چطور می توانید مفاهیم و تکنیک های بخش بندی را گسترش دهید و از روش شش سیگما برای بهبود و اصلاح تحلیل ها و رسیدن به نتایج معناداری که به شرکت شما کمک میکند استفاده کنید. نهایتا با بهترین روش ها در بررسی موفقیت کمپین ها، آزمایش بخش های مختلف سایت برای بررسی نرخ تبدیل، و اهمیت «چندگانگی» در دیجیتال آنالیتیکس آشنا شوید.

هر روز شرکتهای بیشتری از دیجیتال مارکتینگ بهره می برند و افزایش مهارت در این حوزه رقابتی، برای داشتن یک مسیر شغلی موفق ضروری است.
این دوره آموزشی با هدف کمک به شما برای کسب مهارت در شاخه های اصلی دیجیتال مارکتینگ از جمله بهینه سازی موتورهای جستجو (سئو)، شبکه های اجتماعی، هزینه به ازای کلیک (PPC)، بهینه سازی تبدیل سایت، آنالیتیکس وب، بازاریابی محتوا، ایمیل و بازاریابی موبایلی طراحی شده است.

دیجیتال مارکتینگ یکی از سریع الرشدترین صنایع دنیاست و دریافت گواهی این دوره به شما کمک میکند ارزش خود را در بازار بالا برده و مهارتهای خود را افزایش دهید.

چه به دنبال مسیر شغلی تازه ای در دیجیتال مارکتینگ باشید یا صرفا بخواهید تقاضا برای خود را نزد کارفرمایان آتی افزایش دهید، این دوره شما رو برای رسیدن به هدف آماده می کند.

دوره دیجیتال آنالاتیکس یکی 12 دوره از مسیر یادگیری دیجیتال مارکتینگ می باشد.

اساتید دوره

استفان هامل

متخصص استراتژی محصولات گوگل، متخصص تحلیل داده

استفان هامل متخصص استراتژی محصولات گوگل است و توسط انجمن آنالیتیکس دیجیتال به عنوان تاثیرگذارترین نقش آفرین این حوزه معرفی شده است.

او مشارکت های زیادی در این صنعت داشته است، از جمله ساخت مدل بلوغ آنالیتیکس دیجیتال

person
mail