چگونه مقاوم باشیم و کم نیاوریم؟

تاکنون شرایط نامناسب را به نفع خودتون تغییر داده اید؟چطور می توانید در شرایط سخت از عهده کارهای سخت بر بیایید؟

5
درس
17
فایل

مدرس دوره

تاتیانا کلوو

 

 

سایر دوره های شما