هفت کلید اثر بخش برای مدیریت در کسب و کار
دوره های پیشنهادی

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.