نقش کارفرما در کسب و کار
دوره های پیشنهادی

Careercake

1966 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

تی جی واکر

4559 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه

محمد مهدی ربانی

23203 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.