چگونه یک فرایند فروش پولساز را طی کنیم؟ با تدریس Dean Karrel (مدت زمان : 41m 54s)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

1. توسعه فرآیند فروش شما

نتیجه گیری