در مذاکره فروش متخصص شوید با تدریس Lisa Earle McLeod (مدت زمان : 1h 18m)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

۱. چرا کنار آمدن جواب نمی دهد (و به جای آن چه باید کرد؟)

اصول اولیه مذاکره هوشمندانه

۳. مذاکراتی که به بن بست می رسد

نتیجه گیری

نتیجه گیری

  • 00:58
  • Text reading