مدیریت مالی و تأمین سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌وکار
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5158 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.