مدیریت مالی و تأمین سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌وکار
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5158 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

کِن هوندا

31596 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

6220 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.