مدیریت و رهبری استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.