تصمیم گیری های پیچیده در مدیریت
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.