مدیریت منابع انسانی در بحران
دوره های پیشنهادی

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه

محمد مهدی ربانی

23203 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.