اصول طلایی مشتری یابی بری رسیدن به فروش بالا با تدریس Jeff Bloomfield (مدت زمان : 33m 53s)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

۱. ذهنیت

تمرکز ایجاد کنید

  • 00:58
  • Text reading

2. آماده سازی

۳. فرآیند شما

برنامه زمانی تان

  • 00:58
  • Text reading

آهنگ شما

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading