کتاب صوتی | پنج راز فریبنده‌ی افراد واقعا موفق

1
درس
10
فایل
194
دقیقه
20000 تومان

انتشــارات نــگاه نویــن و برنــد ثروتمنــدان خودســاخته کــه در ســال های اخیــر،دارن هــاردی، نویســنده و مــدرس درجه یــک موفقیــت در جهــان را در قالــب کتاب هــای اثرمرکــب، دیوانــگان ثروتســاز و بهتریــن ســال زندگـی تـو بـه ایرانیـان معرفـی کـرده اسـت.
حـالا کتـاب پنـج راز فریبنـده ی افــراد واقعــا موفــق را کــه شــامل مهمتریــن و بهتریــن درس گفتارهــای او در ســالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اســت، بــرای مخاطبــان فارســی زبان منتشــر میکنــد.

ایــن درسگفتارهــا در طــول ســال های اخیــر در رســانه های آنلاین و آفلاین بـه زبـان انگلیسـی در اختیـار مخاطبـان جهانـی قـرار گرفتـه و در ابعـاد میلیونـی منتشــر شــده اســت.
بــا توجــه بــه اســتقبال بینظیــر مخاطبــان فارســی زبان از کتاب هـای منتشرشـده ی دارن هـاردی از سـوی برنـد ثروتمنـدان خودسـاخته نظیـر اثرمرکـب،دیوانـگان ثروتسـاز و بهتریـن سـال زندگـی تو این کتــاب هم می تواند تاثیرگذاری بالایی روی آن دسته از مخاطبانی داشته باشد که در جست و جوی موفقیت شخصی و شغلی و دستیابی قطعی به اهدافشـان هسـتند.
یادداشـت های ایـن کتـاب بـه گونـه ای از سوی هاردی تنظیــم شــده اســت کــه در یــک نشســت پنج دقیقه ای کل یک یادداشــت را خوانــد و شــروع بــه اجــرای آن کــرد.
ترفندهایــی کــه هــاردی در ایــن مجموعه یادداشت ها به مخاطبان آمــوزش میدهــد، روی میلیونهــا نفـر در سراسـر دنیـا اثـر گذاشـته اسـت و اطمینـان داریـم کـه بـرای شـما هـم چنیـن خواهـد بـود و خوشـحالیم کـه تقریبـا بـه صـورت همزمـان بـا جهـان، ایـن محتــوای ارزشــمند را در اختیــار مخاطبــان ایرانــی قــرار میدهیــم.

 
 

اساتید دوره

دارن هاردی

متولد 1 فوریه سال ۱۹۷۱ ‏دارای ملیت آمریکایی و از خانواده های اصیل بریتانیایی می باشد،؛همچنین محل سکونت او شهر سن دیگو ایالت کالیفرنیا می باشد، او در سال 2001 با جورجیا ازدواج کرد. دارن هاردی نویسنده آمریکایی و سخنران، مشاور و ناشر سابق مجله موفقیت است. هاردی نویسنده نسخه‌های پر فروش نیویورک تایمز است. هاردی اولین کار خود را در سن 18 سالگی آغاز کرد. بیش از 20 سال سن داشت که در سال 2007 او ناشر مجله SUCCESS و Success Media شد، هاردی در دسامبر 2015 اعلام کرد که مجله SUCCESS را به عنوان ناشر به دنبال فرصت های جدید می برد. قبل از این موقعیت، هاردی موقعیت های اجرایی را در دو شبکه تلویزیونی تمرکز شخصی توسعه داد. او تهیه کننده اجرایی و توزیع کننده اصلی شبکه خلق (TPN) و رئیس شبکه آموزشی موفقیت (TSTN) بود. دارن هاردی کتاب های پر فروشی چون: "اثر مرکب"، "بهترین سال زندگی نو"،"چگونه نترسیم و سوار قطار وحشت کارآفرینی شویم"، "دیوانگان ثروت ساز" را خلق کرده است. در سال ۲۰۱۰ هاردی کتاب پرفروش "اثر مرکب" را نوشت.کتابی که در مورد تأثیر تصمیم‌گیری‌های روزمره بر موفقیت است و شامل یک دوره راهنمای کاربردی برای دستیابی به اهداف می‌باشد. در سال ۲۰۱۵ وی کتاب "چگونه نترسیم و سوار قطار وحشت کارآفرینی شویم" را نوشت که به تشریح چالش‌های مالکیت کسب و کار برای کارآفرینان می‌پردازد.

person
mail