ارزیابی پروژه (تصمیم گیری و سناریوها)
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5158 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

آنتونیو نوس

30136 دقیقه

کِن هوندا

31596 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.