نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی
دوره های پیشنهادی

دوگ لاد

3648 دقیقه

پرکاش رامن

2072 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.