چگونه کارکنان با سنین مختلف را مدیریت کنیم؟

خلاصه دوره

Roberta Matuson

زمان دوره : 56m 2s


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

نیروی کار چندنسلی

نسل زد -

  • 00:58
  • Text reading

مدیریت کارمندان از نسل های مختلف

تبدیل تفاوت های بین نسلی به فرصت در محیط کار

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading