چگونه کارکنان با سنین مختلف را مدیریت کنیم؟
دوره های پیشنهادی

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.