استراتژی های تجاری برای بازارهای نوظهور
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

لیزا گیتس

3346 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.