استراتژی هایی برای ایجاد ثبات در دوران رکود اقتصادی
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.