ارزیابی و بهبود برنامه های استراتژیک
دوره های پیشنهادی

مادلین من

3157 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

تونی رابینز و 1 استاد دیگر

116099 دقیقه

مایک فیگلیولو

2229 دقیقه

مایک فیگلیولو

4671 دقیقه

دارن هاردی

6818 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.