قدرت درون گرایان
دوره های پیشنهادی

Careercake

1966 دقیقه

جان اولمن

3563 دقیقه

محمد مهدی ربانی

67676 دقیقه

کوین آیکنبری

2320 دقیقه

سخنرانی TED

846 دقیقه

Careercake

2255 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.