مهارت گوش دادن موثر
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

مارشال گلداسمیت

4028 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.