ارتباطات موفق در تیم سازی
دوره های پیشنهادی

جنی بلیک

1774 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

رابین شارما

39921 دقیقه

chill anywhere

2088 دقیقه

سارا وایز

3375 دقیقه

پیام بهرام پور

37375 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.