ایده های خود را به صورت استراتژیک بیان کنید
دوره های پیشنهادی

آرون مارشال

4030 دقیقه

سارا کانادی

2146 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه

محمد مهدی ربانی

23203 دقیقه

chill anywhere

2088 دقیقه

سیندی دیونیزیو

2672 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.