داستان اوبر، اولین تاکسی اینترنتی
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

ایلان ماسک

2893 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

6220 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

6332 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.