کوچینگ اجرایی
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

لیزا گیتس

3346 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

آلیسا کن

1884 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.