چگونه دیگران را عاشق خود سازید با تدریس Jodi Glickman (مدت زمان : 26m 25s)


مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

درک قدرت خودتان

 • 00:58
 • Text reading

وقتی عاشقتان هستند چه اتفاقی می افتد؟

مزایای عشق در کار

 • 00:58
 • Text reading

چطور می توان کاری کرد که به شما عشق بورزند؟

سخاوت

 • 00:58
 • Text reading

اقدام جدید

 • 00:58
 • Text reading

حرکت رو به جلو

 • 00:58
 • Text reading

شفافیت

 • 00:58
 • Text reading

غلبه بر مخالفت ها

سختی ها

 • 00:58
 • Text reading

عشق را در عمل به کار بگیرید

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading